Rezerwacja telefoniczna   +48 506 23 20 93

1. Przez użyte w Ogólnych Warunkach Przewozu określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz autobusem na podstawie licencji i zezwoleń wydane przez właściwe organy administracyjne,
b) Zleceniodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna wynajmująca autobusu do przewozu grupy osób przez siebie zorganizowanej.

2. Przewoźnik nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, jeśli wynika to z działania siły wyższej, gdy zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.

3. W przypadku wystąpienia awarii podczas podróży Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia innego autokaru w przeciągu 4 godzin w kraju i 8 godzin zagranicą.

4. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania usługi Zleceniodawca winien złożyć reklamacje w formie pisemnej do Przewoźnika w terminie 7 dni od zakończenia wyjazdu. Po przekroczeniu podanego terminu ewentualne roszczenia nie będą uwzględnione.

5. Zleceniodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby przewożone.

6. Sprawy sporne rozstrzyga właściwy Sąd Rejonowy w Poznaniu.